Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucunda, seyahat eden yolcuların uğrayacakları bedeni zararlar ile yolcuların beraberindeki eşyaların uğrayacakları zararlara ilişkin işletmecinin tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta tutarına kadar temin eder.
 
Bu sigorta, Sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, likit petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, doldurdukları, doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu, ilgili genel şartlar ile işbu özel şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alınmaktadır.

Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme  süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme  süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir.

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır.

Risk gruplarına göre hazırlanmış olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin tarife aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.

Prim Tutarları (4. Basamak)

Risk Grubu Prim Miktarı (TL)
I. Grup 150
II. Grup 300
III. Grup 500
IV. Grup 750

Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır.

 

Basamak İndirimli Prim Zamlı Prim
7 % 20  
6 % 15  
5 % 10  
4 - -
3   % 15
2   % 30
1   % 50

 

Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz. İhbarın gerçekleştiği ancak tazminatın ödenmediği durumlarda herhangi bir indirim veya zam uygulanmaz.

Sigorta primleri peşin olarak ödenir. Poliçelerin 6 taksite kadar sanal POS blokeli şekilde düzenlenebilmesi de mümkündür.

 

 

A-   RİSK GRUBU
Kod Uzmanlık Dalları 1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
1 Pratisyen Tabip   x    

 

B-   RİSK GRUBU
Kod Uzmanlık Dalları 1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
1 Acil Tıp
(İlk ve acil yardım)
      x
2 Adli Tıp x      
3 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi     x  
4 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi       x
5 Aile Hekimliği   x    
6 Algoloji     x  
7 Anatomi x      
8 Anesteziyoloji ve Reanimasyon       x
9 Askeri Psikiyatri   x    
10 Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)
x      
11 Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)
      x
12 Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)
      x
13 Çevre Sağlığı x      
14 Çocuk Acil       x
15 Çocuk Cerrahisi     x  
16 Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
  x    
17 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları     x  
18 Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)
    x  
19 Çocuk Genetik Hastalıkları   x    
20 Çocuk Göğüs Hastalıkları     x  
21 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)
    x  
22 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi
  x    
23 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi       x
24 Çocuk Kardiyolojisi     x  
25 Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
  x    
26 Çocuk Nefrolojisi     x  
27 Çocuk Nörolojisi     x  
28 Çocuk Radyolojisi   x    
29 Çocuk Romatolojisi   x    
30 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları     x  
31 Çocuk Ürolojisi     x  
32 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları
    x  
33 Çocuk Yoğun Bakımı       x
34 Deri ve Zührevi Hastalıkları
(Dermatoloji)
  x    
35 El Cerrahisi       x
36 Endodonti     x  
37 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları   x    
38 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)
    x  
39 Epidemiyoloji x      
40 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)
  x    
41 Fizyoloji x      
42 Gastroenteroloji     x  
43 Gastroenteroloji Cerrahisi       x
44 Genel Cerrahi
(Genel şirürji)
      x
45 Geriatri
(Geriyatri)
  x    
46 Göğüs Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
      x
47 Göğüs Hastalıkları
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)
    x  
48 Göz Hastalıkları     x  
49 Halk Sağlığı x      
50 Harp Cerrahisi     x  
51 Hava ve Uzay Hekimliği
(Hava hekimliği)
  x    
52 Hematoloji     x  
53 Histoloji ve Embriyoloji
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)
x      
54 İç Hastalıkları     x  
55 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
(İmmünoloji)
(Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)
  x    
56 İş ve Meslek Hastalıkları
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)
  x    
57 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi       x
58 Kadın Hastalıkları ve Doğum       x
59 Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
      x
60 Kardiyoloji     x  
61 Klinik Nörofizyoloji   x    
62 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları     x  
63 Nefroloji     x  
64 Neonatoloji       x
65 Nöroloji     x  
66 Nükleer Tıp   x    
67 Ortodonti     x  
68 Ortopedi ve Travmatoloji       x
69 Çocuk Diş Hekimliği   x    
70 Periferik Damar Cerrahisi       x
71 Perinatoloji       x
72 Periodontoloji   x    
73 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi       x
74 Protetik Diş Tedavisi     x  
75 Radyasyon Onkolojisi   x    
76 Radyoloji
(Radyodiyagnostik)
    x  
77 Romatoloji
(Rumatoloji)
  x    
78 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)
    x  
79 Sitopatoloji
(Sitoloji)
 x      
80 Spor Hekimliği   x    
81 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)
  x    
82 Temel İmmünoloji
(İmmünoloji)
x      
83 Tıbbi Biyokimya
(Biyokimya ve klinik biyokimya)
x      
84 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)
x      
85 Tıbbi Farmakoloji x      
86 Tıbbi Genetik   x    
87 Tıbbi Mikoloji
(Mikoloji)
x      
88 Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)
x      
89 Tıbbi Onkoloji     x  
90 Tıbbi Parazitoloji
(Parazitoloji)
 x      
91 Tıbbi Patoloji
(Patoloji)
x      
92 Tıbbi Viroloji
(Viroloji)
x      
93 Üroloji     x  
94 Yoğun Bakım       x
95 Diş Tabibi    x    
96 Restoratif Diş Tedavisi     x  
97 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi   x    
98 Gelişimsel Pediatri   x    

* Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir.